ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು

 

Principals Transfers 2022-23

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE SELECTED VACANT POSTS IN GPUC THROUGH ONLINE COUNSELLING HELD FOR GENERAL TRANSFER UNDER 'OTHERS' PRIORITY DURING THE YEAR 2022-2023

LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE SELECTED VACANT POSTS IN GPUC THROUGH ONLINE COUNSELLING HELD FOR GENERAL TRANSFER UNDER 'PRINCIPALS OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABLITY' PRIORITY DURING THE YEAR 2022-2023

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಆನ್‌-ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

memo regarding final list of principals applied for transfer

Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer under ‘Principal or Spouse or Children with Benchmark Disability’ Priority

Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer under 'Others' Priority.

Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer under Various Priorities with Incomplete information and Documents

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ  ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು  ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌

1.

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

2.

TENTATIVE LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2022-23 REQUESTTRANSFER UNDER OTHERS' PRIORITY

3.  

TENTATITVE LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2022-23 REQUEST TRANSFER UNDER 'PRINCIPAL OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABILITY' PRIORITY

4.

LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2022 PRIORITIES WITH INCOMPLETE INFORMATION AND DOCUMENTS 2022-23 TRANSFER UNDER VARIOUS

5.

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

6.

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷರ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ

1.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ

2.

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ  ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ

3.  

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ

1. 
2.  TRANSFERED  LIST OF LECTURERS UNDER 'TERMINAL ILLNESS' PRIORITY
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

 

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ/ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ

1.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ/ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ಞಾಪನ

2.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ/ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ

3.  

ಸಿ-ವಲಯದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ

4.

ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ

OM REGARDING LIST OF LECTURERS WHO WERE TRANSFERRED DURING 2018 COMPULSORY TRANSFER AND HAVE APPLIED FOR 2022 TRANSFER

 

OM REGARDING REVISED TENTATIVE VACANCY LIST OF LECTURERS POST IN GPUC AS ON 01-08-2022 BASED ON DDPUE REPORT

 

LIST OF LECTURERS WHO WERE TRANSFERRED DURING 2018 COMPULSORY TRANSFER AND HAVE APPLIED FOR 2022 TRANSFER

 

REVISED TENTATIVE VACANCY LIST OF LECTURERS POST IN GPUC AS ON 01-08-2022 BASED ON DDPUE REPORT

 

CIRCULAR REGARDING  PROVISIONAL LIST OF LECTURERS FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE YEAR 2022-23

 

LIST OF LECTURERS WHO HAVE SUBMITTED INCOMPLETE DOCUMENTS RECORD, WRONG SERVICE DETAILS ETC FOR GENERAL REQUEST TRANSFERS IN THE YEAR 2022-23

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23  PRIORITY- PRINCIPAL-LECTURER OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABILITY

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23  PRIORITY- STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY - TERMINAL ILLNESS

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY- SPOUSE IN DEFENCE

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY – OTHERS

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY -WIDOW OR WIDOWER OR DIVORCEE WITH DEPENDENT CHILD LESS TH0AN 12 YEARS

 

TENTATIVE VACANCY LIST OF GPUC LECTURERS POST UPDATED BY DD'S AS ON 01-08-2O22 (COLLEGE AND SUBJECT WISE)

 

Letter regarding Time table for compulsory transfer for Gpuc Lecturers

 

Letter regarding Time table for general transfer for Gpuc Lecturers

 

Letter regarding Time Table for Additional Transfer for Gpuc Lecturers

CIRCULAR REGARDING ANNOUNCEMENT OF TENTATIVE SUBJECT WISE VACANCY IN GOVERNMENT PRE-UNIVERSITY COLLEGES AS PER DISTRICT DEPUTY DIRECTORS REPORT AS ON 01-07-2022

 

TENTATIVE SUBJECT WISE VACANCY IN GOVERNMENT PRE-UNIVERSITY COLLEGES AS PER DISTRICT DEPUTY DIRECTORS REPORT AS ON 01-07-2022

 

List of Counselling centres for Lecturers Transfer 

 

Memo Regarding Transfer of Lecturers 

 

FINAL LIST OF LECTURERS APPLIED FOR2022-23 TRANSFER, WHO HAVE BEEN TRANSFERRED DURING 2018 COMPULSORY TRANSFER

 

REJECTED LIST OF LECTURERS APPLIED FOR 2O22-23 TRANSFER, WHO HAVE BEEN TRANSFERRED DURING 2018 Compulsory Transfer 

 

 

 Revised Seniority list of Zero/Excess workload lecturers(List will be announced shortly)

 

 

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ

TENTATIVE LIST OF LECTURERS APPLIED FOR TRANSFER WHO WERE TRANSFERED DURING THE YEAR 2018-19 UNDER COMPULSARY TRANSFER

TENTATIVE LIST OF LECTURERS WORKING IN SUBJECTS HAVING ZERO STRENGTH AS PER YEAR 2021-22

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

 

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆಗಳು

 

ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆಗಳು 

 

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ.

 

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು:

1) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020

 

2)   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2021

 

3)   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)  ನಿಯಮಗಳು 2022(ಕನ್ನಡ).

 

4)  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)  ನಿಯಮಗಳು 2022(ಇಂಗ್ಲೀಷ್).

 

ಬಡ್ತಿಗಳು:

ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು:

1.Principal Transfers 2019-20:

2019-20 ರ ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಮೊ

 

2019-20 ರ ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಬಂಧ

 

2019-20 ರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಮೊ

 

ನಮೂನೆಗಳು - ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು 2019-20

 

2019-20 ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

10.2020 ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಕಾಲೇಜುವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ MEMO

 

ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 

ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

 

ಅಂತಿಮ ಹುದ್ದೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆಮೊ

 

ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಖಾಲಿ ಪಟ್ಟಿ

 

ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆಮೊ

 

ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 

ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

 

11.2020 ರಂತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 

11.2020 ರಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 

11.2020 ರಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-11-2022 03:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080